Aasta võõrkeelealane tegu 2020

Euroopa Komisjoni ning Haridus- ja Teadusministeeriumi tunnuskiri

„Aasta võõrkeelealane tegu 2020“

 

Aastatel 2018–2020 on Euroopa Keeleõppe Tunnuskirja eelisteemad koolide avatus ja õpetajate pädevuse arendamine ning keeleoskuse edendamine piirialadel ja piiride üleselt. Eestis on 2020. aastal eelisteemaks ka eesti keele kui teise või võõrkeele õpe ning keeleõpe distantsõppe ajastul.

EELISTEEMAD

1. Koolide avatuse suurendamine ning koolijuhtide ja õpetajate toetamine keeleliste ja kultuuriliste erinevuste juures. Euroopas on üha enam õpilasi, kelle emakeel erineb õppekeelest. Kui koolid hindavad mitmekesisust ja toetavad lõimumist, siis on sellel positiivne mõju õpilaste õppimisvõimele. Kui õpilased liituvad kiiresti tavaklassidega, areneb neis tugevamalt kultuuriteadlikkus. Mitmekeelne õpe või selle elementide kasutamine noores eas tõstab õppimisvõimet.

Õpetajahariduses on jätkuvalt võtmeküsimuseks toetus edukale toimetulekule mitmekeelsete rühmadega. Tähtis on ette valmistada õpetajaid, kes suudavad ellu viia edukaid tegevuskavasid (eriti seoses keeltega) ja kasutada digipädevusi. Kõige eelneva juures on oluline õpetaja empaatiavõime ning tema teadlikkus enda hoiakutest ja kultuurilistest eripäradest.

2. Eesti keele kui teise või võõrkeele õpe. 2019. aasta oli eesti keele aasta, mil möödus sada aastat eesti keele kui riigikeele mainimisest. Eesti keele oskamine on oluline nii haridust omandades, tööturul konkureerides kui ka ühiskonnas tervikuna. Eesti keele õpe väljaspool Eesti piire edendab teadlikkust Eestist ning hoiab väliseestlaste sidet kodumaaga. Soositud on projektid, mis on pühendatud eesti keele kui teise keele või võõrkeele oskuse arendamisele ning eesti keele ja kultuuri vahendamisele.

3. Edukate piiriüleste õpi- ja karjääriteede kujundamine keeleoskuse arendamisega.

Keeleoskus piirialadel ja piiride üleselt teeb võimalikuks hariduslikud, töised jm kontaktid. Euroopas on piirialade keeleoskus arendamist vajav valdkond. Puudulik keeleoskus piirialadel on oluline takistus paremate võimaluste ja majandusliku edu teel. Seega on soositud projektid, mis hõlmavad naaberriikide keelte oskuse arendamist.

Eesti teeb koostööd paljude riikidega ning vaid naabrite keelte oskamisest jääb väheks. Seega on oluline keeleoskus laiemalt, eriti õpi- ja karjääriteedel (nt oskuskeel teadus-, kunsti-, tootmis- jm aladel). Keelte tundmine avab paremad võimalused hariduses ja tööturul. See võib motiveerida nii õppijaid, õpetajaid kui ka lapsevanemaid ning tuua keeleõppesse uusi mõtteviise ja lähenemisi.

Lisaks on vaja arendada oskuskeelt erinevatel haridusastmetel, et tagada õppijate võimekus edasises elus end töö- ja erialaselt edukalt väljendada.

4. Keeleõpe distantsõppe ajastul. 2020. aasta algus on alla jooninud distantsõppe ja sellega seotud pädevuste olulisuse. Tarvis on töötavaid lahendusi ja kasutajasõbralikke õppevahendeid, samavõrra ka kõigi osapoolte valmisolekut osaleda distants- ja e-õppes. Tunnuskirjale võib esitada keeleõppeprojekte ja tegevusi, mis seotud keeleõppega distantsõppes. Oodatud on nii edukad e-õppe projektid kui ka nutivabad lahendused.

Euroopa Keeleõppe Tunnuskirjale esitatud tulemuslikult lõppenud keeleprojektid peaksid olema seotud nimetatud eelisteemadega. Projektid peaks kirjeldama, kuidas uusi algatusi, meetodeid ja tehnoloogilisi võimalusi kasutatakse õppijate toetamisel, koolide avatuse suurendamisel ja keeleõppe edendamisel (sh naaberriikide keelte ja oskuskeele õppel) või distantsõppel. Projekte võib ellu viia koos erinevate partneritega (koolid, sh kutseõppeasutused, tööandjad, kohalikud omavalitsused, kodanikuühiskond, meedia, muuseumid jne).

TUNNUSKIRJALE KANDIDEERIMINE

Taotluse esitajaks võivad olla nimetatud projektiga/algatusega seotud isikud või organisatsioonid. Taotlus esitatakse elektrooniliselt küsimustele vastamise vormis archimedes.ee/euroopa-keeleoppe-tunnuskiri-taotlemine. Taotlusi saab esitada 11. maist kuni 31. maini 2020 (hiliseim saatmise kuupäev).

Lisaks soovitame tutvuda üleeuroopaliste kriteeriumidega meie kodulehel ja  tunnuskirja teemaliste videoklippidega.

Lisainfo 6979 212 või made.kirtsi@archimedes.ee

PARIMATE TUNNUSTAMINE

Euroopa Komisjoni ning Haridus- ja Teadusministeeriumi tunnuskiri on rahvusvaheline tunnustus. Tunnuskirja saajad valib esitatud kandidaatide hulgast välja žürii. Silmapaistvamatele tunnuskirja laureaatidele antakse ka rahaline preemia. Tunnuskirjad ja preemiad antakse üle sügisel. 

 

Viimati uuendatud: 08.05.2020