Aasta võõrkeelealane tegu 2018

Euroopa Komisjoni ning Haridus- ja Teadusministeeriumi tunnuskiri

„Aasta võõrkeelealane tegu 2018“

 

Aastatel 2018–2020 on Euroopa Keeleõppe Tunnuskirja eelisteemad koolide avatus ja õpetajate pädevuse arendamine ning keeleoskuse edendamine piirialadel ja piiride üleselt.

EELISTEEMAD

1. Koolide avatuse suurendamine ning koolijuhtide ja õpetajate toetamine keeleliste ja kultuuriliste erinevuste juures. Euroopas on üha enam õpilasi, kelle emakeel erineb õppekeelest. Kui koolid hindavad mitmekesisust ja toetavad lõimumist, siis on sellel positiivne mõju õpilaste õppimisvõimele. Kui õpilased liituvad kiiresti tavaklassidega, areneb neis tugevamalt kultuuriteadlikkus. Mitmekeelne õpe või selle elementide kasutamine noores eas tõstab õppimisvõimet.

Õpetajahariduses on jätkuvalt võtmeküsimuseks toetus edukale toimetulekule mitmekeelsete rühmadega. Tähtis on ette valmistada õpetajaid, kes suudavad ellu viia edukaid tegevuskavasid (eriti seoses keeltega) ja kasutada digipädevusi. Kõige eelneva juures on oluline õpetaja empaatiavõime ning tema teadlikkus enda hoiakutest ja kultuurilistest eripäradest.

2. Edukate piiriüleste õpi- ja karjääriteede kujundamine keeleoskuse arendamisega.

Keeleoskus piirialadel ja piiride üleselt teeb võimalikuks hariduslikud, töised jm kontaktid. Euroopas on piirialade keeleoskus arendamist vajav valdkond. Puudulikku keeleoskust nähakse seal olulise takistusena paremate võimaluste ja majandusliku edu teel. Seega on soositud projektid, mis hõlmavad naaberriikide keelte oskuse arendamist.

Eesti teeb koostööd paljude riikidega ning vaid naabrite keelte oskamisest jääb väheks. Seega on oluline keeleoskus laiemalt, eriti õpi- ja karjääriteedel (nt oskuskeel teadus-, kunsti-, tootmis- jm aladel). Keelte tundmine avab paremad võimalused hariduses ja tööturul. See võib motiveerida nii õppijaid, õpetajaid kui ka lapsevanemaid ning tuua keeleõppesse uusi mõtteviise ja lähenemisi.

Lisaks on vaja arendada oskuskeelt erinevatel haridusastmetel, et tagada õppijate võimekus edasises elus end töö- ja erialaselt edukalt väljendada.

Euroopa Keeleõppe Tunnuskirjale esitatud tulemuslikult lõppenud keeleprojektid peaksid olema seotud nimetatud eelisteemadega. Projektid peaks kirjeldama, kuidas uusi algatusi, meetodeid ja tehnoloogilisi võimalusi kasutatakse õppijate toetamisel, koolide avatuse suurendamisel ja keeleõppe edendamisel (sh naaberriikide keelte ja oskuskeele õppel). Projekte võib ellu viia koos erinevate partneritega (koolid, sh kutseõppeasutused, tööandjad, kohalikud omavalitsused, kodanikuühiskond, meedia, muuseumid jne).

TUNNUSKIRJALE KANDIDEERIMINE

Taotluse esitajaks võivad olla nimetatud projektiga/algatusega seotud isikud või organisatsioonid. Taotlus esitatakse elektrooniliselt küsimustele vastamise vormis archimedes.ee/euroopa-keeleoppe-tunnuskiri-taotlemine. Taotlusi saab esitada kuni 4. juunini 2018 (hiliseim saatmise kuupäev).

Lisaks soovitame tutvuda üleeuroopaliste kriteeriumidega meie kodulehel ja  tunnuskirja teemaliste videoklippidega.

Lisainfo 6979 212 või made.kirtsi@archimedes.ee

PARIMATE TUNNUSTAMINE

Euroopa Komisjoni ning Haridus- ja Teadusministeeriumi tunnuskiri on rahvusvaheline tunnustus. Tunnuskirja saajad valib esitatud kandidaatide hulgast välja žürii. Silmapaistvamatele tunnuskirja laureaatidele antakse ka rahaline preemia. Tunnuskirjad ja preemiad antakse üle sügisel, täpsem info selgub septembris.

 

Viimati uuendatud: 22.05.2018