Aasta võõrkeelealane tegu 2017

Aasta võõrkeelealane tegu 2017 võib olla tulemuslikult lõppenud rahvusvaheline või kohalik projekt, mis innustas õppima võõrkeeli, oli omapärane ja pakkus uudseid lahendusi. Kandideerima on oodatud keeleõppeprojektid, -materjalid, -vahendid jne. Aasta võõrkeelealane tegu võib olla ka festival, õpiring, keelteklubi, võõrkeelte õppimise ja õpetamise teemaline konverents vms – eelkõige need tegevused, mis ei ole seotud formaalse õppetööga.

 2017. aasta eelisteemad:

1. Keelerikkad koolid ja klassid: mitmekesisuse väärtustamine koolides

Antud eelisteema keskendub formaalsele õppele üldhariduses, pöörates samas mitmekeelsusele ja keeleõppele tähelepanu ka kutsehariduses. Tunnuskirjale kandideerivad projektid võiks esile tuua head tavad mitmekeelsetes koolides ja klassides, kus väärtustatakse mitmekesisust ja kultuuridevahelist dialoogi ning edendatakse mitmekeelsust, kus keeleline mitmekesisus on keeleõppe vahend ja kus edendatakse õpetajate pidevale erialasele arengule pühendunud programme. Erilist tähelepanu peaks pöörame meetmetele, mille eesmärk on toetada lapsi, kes ei valda õppekeelt. Kõigil lastel peavad olema võrdsed võimalused oma võimeid arendada ning õppekeele valdamine on selle vältimatu eeltingimus.

2.  Keelesõbralik ühiskond — kogemusõpe

Tunnuskirja projektid võiks esile tuua ja toetada tegevusi ja meetmeid, mis edendavad kogemusõpet ja keelesõbraliku ühiskonna arengut. Projektid peaks tutvustama kõigile vanuserühmadele mõeldud uuenduslikke kogemuslikke keeleõppeviise. Projektid peaks käsitlema seda, kuidas kasutada informaalseid meetodeid ja kättesaadavaid vahendeid, uusmeediat, veebipõhiseid vahendeid, praktikakogukondi jne; need võiks hõlmata perekondlikku, kogukondlikku ja põlvkondadevahelist õpet. Tunnustada võib väga erinevate valdkondade tegevusi kodanikuühiskonna tasandil, piirkondlikes ja kohalikes ametiasutustes ja kohalikes omavalitsustes, aga ka haiglates, vanglates, meedias, kohalikes keskustes, muuseumides ja mujalgi. Keeleõpe on kõikjal!

Tunnuskirjale kandideerimine

Taotluse esitajaks võivad olla nimetatud projektiga/algatusega seotud isikud või organisatsioonid. Taotlus esitatakse elektrooniliselt küsimustele vastamise vormis: archimedes.ee/euroopa-keeleoppe-tunnuskiri-taotlemine

Taotlusi saab esitada kuni 11.juunini 2017 (hiliseim saatmise kuupäev).

Lisaks soovitame tutvuda üleeuroopaliste kriteeriumidega meie kodulehel ja tutvuda tunnuskirja teemaliste videoklippidega YouTube’is  https://www.youtube.com/watch?v=oLxfrsbTkoQ

Lisainfo 6979 212 või made.kirtsi@archimedes.ee

Parimate tunnustamine

Euroopa Komisjoni ning Haridus- ja  Teadusministeeriumi tunnuskiri on rahvusvaheline tunnustus. Tunnuskirja saajad valib esitatud kandidaatide hulgast välja žürii. Silmapaistvamatele tunnuskirja laureaatidele antakse ka rahaline preemia. Tunnuskirjad ja preemiad antakse üle sügisel, täpsem info septembris.

Viimati uuendatud: 17.05.2017